هزینه عصب کشی و پر کردن دندان سال ۹۷

هزینه عصب کشی و پر کردن دندان سال ۹۷

 

هزینه عصب کشی دندان

علت تفاوت هزینه عصب کشی دندان شماره ۷ و هزینه عصب کشی دندان های دیگر

هزینه عصب کشی دندان شماره ۷، کمی بیشتر از قیمت عصب کشی دندان های دیگر است. و دلیل آن اینست که دندان شماره ۷ عقب ترین دندان در دهان است و از آنجاییکه دسترسی به آن سخت تر بوده و دندانپزشک نیاز به صرف دقت و زمان بیشتر دارد، هزینه دستمزد دندانپزشک بیشتر می شود.

هزینه عصب کشی دندان سال ۹۷ : هر کانال ۸۷۰۰۰ تومان است.

هزینه عصب کشی دندان شماره ۷ سال ۹۷ : هر کانال ۹۴۰۰۰ تومان می باشد.

توجه: با توجه به تشخیص دندانپزشک، دندان بیمار می تواند از یک کانال تا ۴ کانال داشته باشد.

هزینه ترمیم یا پر کردن دندان

تفاوت ماده آمالگام و کامپوزیت برای پر کردن دندان

آمالگام ماده ای نقره ای رنگ و بادوام است که بدلیل متفاوت بودن رنگ آن با رنگ دندانها زیبایی کمتری دارد. مناسب برای ترمیم دندانهای خلفی می باشد.

برای پر کردن دندان های قدامی استفاده از مواد کامپوزیت رایج است که همرنگ دندان بوده و اصول زیبایی حفظ می شود. کامپوزیت بدلیل دوام کمتری که نسبت به آمالگام دارد، برای دندانهای خلفی مناسب نیست.

تفاوت پر کردن یک سطحی، دو سطحی، و سه سطحی

با توجه به عمق پوسیدگی دندان، نوع ترمیم می تواند یک سطحی، دو سطحی، یا سه سطحی باشد. که دندان با کمترین پوسیدگی نیاز به ترمیم یک سطحی دارد و دندان با پوسیدگی بیشتر نیاز به ترمیم سه سطحی.

ترمیم با آمالگام بیلداپ و ترمیم با کامپوزیت بیلداپ چیست؟

بیلداپ به معنای بازسازی دیواره دندان است. ترمیم بیلداپ زمانی انجام می شود که علاوه بر پوسیدن حفره دندان، دیواره دندان نیز پوسیده باشد و نیاز به بازسازی داشته باشد. اگر بیلداپ با مواد نقره ای رنگ انجام شود، آمالگام بیلداپ نامیده شده و اگر بیلداپ با مواد همرنگ دندان انجام شود، کامپوزیت بیلداپ نامیده می شود.

هزینه انواع پر کردن دندان سال ۹۷

آمالگام یک سطحی : ۶۱۰۰۰ تومان

آمالگام دو سطحی : ۶۹۰۰۰ تومان

آمالگام سه سطحی : ۸۰۰۰۰ تومان

آمالگام بیلداپ : ۹۹۰۰۰ تومان

کامپوزیت یک سطحی : ۷۴۰۰۰ تومان

کامپوزیت دو سطحی : ۸۵۰۰۰ تومان

کامپوزیت سه سطحی : ۹۹۰۰۰ تومان

کامپوزیت بیلداپ : ۱۰۸۰۰۰ تومان

هنوز نظری ثبت نشده.