ونیر کامپوزیت دندان – دو

انجام ونیر کامپوزیت برای بیمار عزیزمون که دندانهای فاصله داری داشتند.

هنوز نظری ثبت نشده.