جشنواره تابستانه مهرازکارت

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵  تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ هزینه عضویت مشترکین جدید به صورت زیر می باشد:

  • مبلغ عضویت هر مشترک جدید، ۱۲۰ هزار تومان می باشد.
  • اگر به طور همزمان نفر دوم را نیز عضو شرکت مهراز کند، مبلغ عضویت نفر اول ۱۲۰ هزار تومان، و نفر دوم ۱۱۰ هزار تومان می باشد.
  • اگر به طور همزمان نفر سوم یا بیشتر را نیز عضو شرکت مهراز کند، مبلغ عضویت نفر اول ۱۲۰ هزار تومان، نفر دوم ۱۱۰ هزار تومان و نفرات بعدی ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

 

توجه: ارسال کارتها باید به یک آدرس صورت گیرد.