آرشیو برچسب: بیماری های پری اپیکال

اپیکال و پری اپیکال | تشخیص در اندو

اپیکال و پری اپیکال (تشخیص دادن در اندو) تشخیص پالپ و پری اپیکال هر دو برای یک دندانپزشک مهم هست. تشخیص پالپ اگر دندان مشکلی نداشته باشد به تستهای حیاتی درست جواب داده است ولی اگر دندان مورد نظر ما به نسبت دندانهای شاهد و تستهای حیاتی شدیدتر جواب داده است ولی کوتاه مدت هست…
بیشتر بخوانید