طرح جرم گیری رایگان

جرمگیری رایگان

جرمگیری رایگان

 

هر مشترکی که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ الی تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ تحت پوشش مهراز قرار بگیرد یا عضویت خود را تمدید کند، یک عدد بن جرم گیری رایگان دریافت می کند.

لازم به ذکر است که بن جرم گیری رایگان بعد از طرح درمان، و در مراکز درمانی منتخب قابل استفاده می باشد.

توجه: مشترک مهراز تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ برای تشکیل پرونده در مراکز درمانی منتخب فرصت دارد.

 

 

 

نظرات بسته شده اند.