قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از مهراز کارت:

 

  • مشترک بعد از دریافت کارت خود، جهت استفاده از خدمات باید با مشاور خود تماس بگیرد و اطمینان حاصل کند که مرکز منتخب، در حال حاضر با شرکت مهراز همکاری می کند.
  • هر مهراز کارت فقط متعلق به یک نفر می باشد که مشخصات فردی وی بر روی کارت درج می شود. لذا هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد، مشخصات مهراز کارت با کارت ملی مراجعه کننده تطبیق داده می شود.
  • مشترکینی که اعتبار کارت آنها تمام شده است، قادر به استفاده از خدمات مهراز نیستند، مگر با تمدید کارت خود.
  • مشترک در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقاد می تواند با شماره تلفن ۶۶۵۷۵۰۱۵  یا ۶۶۵۷۰۹۵۰ تماس حاصل نماید یا به آدرس ایمیل info@mehrazcard.ir  ایمیل بفرستد. درخواست وی در اسرع وقت، پی گیری شده و به وی گزارش می شود.