افزایش دوام ترمیم دندان با دانه انگور

افزایش دوام ترمیم دندان با دانه انگور

آیا می دانید میتوانید دوام ترمیم دندان را با دانه انگور افزایش دهید؟

 

طبق مطالعات صورت گرفته، افزایش دوام ترمیم دندان با دانه انگور ممکن است. هسته انگور بر روی عاج دندان و افزایش دوام ترمیم های رزینی دندان تاثیر مثبت دارد. دانه انگورعلاوه بر فواید متعدد برسلامت بدن، بر روی عاج دندان و افزایش دوام ترمیم های رزینی دندان تاثیر مثبت دارد. نتیجه این تحقیقات بر استفاده از این ماده طبیعی در دندان به عنوان افزایش دهنده طول عمر ترمیم ها و تقویت پیوند دندان و ماده  پرکننده دندان مناسب است.

ناحیه اتصال رزین و دندان خیلی با اهمیت است و اگر ضعفی در این ناحیه وجود داشته باشد منجربه شکنندگی ترمیم و یا پوسیده شدن دندان میشود.

تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد کلاژن، که مینای دندان به طور عمده از آن ساخته شده است، میتواند یا کمک از مواد گیاهی ازجمله عصاره هسته انگور ترمیم شود. پس رزین و عاج دندان که از کلاژن غنی شده میتواند حالت چسبندگی قوی ایجاد کند که وابسته به رطوبت نیست.

از این رو عصاره ی هسته انگور می تواند برای موارد مورد استفاده قرار گیرد:

  •  تقویت عاج دندان
  • بافت زیرین مینای دندان
  • افزایش عمر پرکردگیهای رزینی

از طرفی عصاره دانه انگور حاوی آنتی اکسیدان بوده، که توانایی از بین بردن رادیکال های آزاد را داراست. این رادیکال ها به DNA آسیب میرسانند و منجربه مرگ سلولی میشوند.

 

جهت تهیه کارت تخفیف دندانپزشکی با مشاورین مهراز کارت همراه شوید

 

طبق مطالعات صورت گرفته، افزایش دوام ترمیم دندان با دانه انگور ممکن است. هسته انگور بر روی عاج دندان و افزایش دوام ت

رمیم های رزینی دندان تاثیر مثبت دارد. دانه انگورعلاوه بر فواید متعدد برسلامت بدن، بر روی  و افزایش دوام ترمیم های رزینی دندان تاثیر مثبت دارد. نتیجه این تحقیقات بر استفاده از این ماده طبیعی در دندان به عنوان افزایش دهنده طول عمر ترمیم ها و تقویت پیوند دندان و ماده مناسب است.

ناحیه اتصال رزین و دندان خیلی با اهمیت است و اگر ضعفی در این ناحیه وجود داشته باشد منجربه شکنندگی ترمیم و یا میشود.

تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد کلاژن، که مینای دندان به طور عمده از آن ساخته شده است، میتواند یا کمک از مواد گیاهی ازجمله عصاره هسته انگور ترمیم شود. پس رزین و عاج دندان که از کلاژن غنی شده میتواند حالت چسبندگ

ی قوی ایجاد کند که وابسته به رطوبت نیست.

از ای

ن رو عصاره ی هسته انگور می تواند برای موارد مورد استفاده قرار گیرد:

 تقویت عاج دندان

بافت زیرین مینای دندان

افزایش عمر پرکردگیهای رزینی

از طرفی عصاره دانه انگور حاوی آنتی اکسیدان بوده، که توانایی از بین بردن رادیکال های آزاد را داراست. این رادیکال ها به DNA آسیب میرسانند و منجربه مرگ سلولی میشوند.

 

هنوز نظری ثبت نشده.